ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 卛_¢¨åŒºå¬å¼€å…¨åŒºå†œæ‘疫情防控和农业农村经‹¹Žè¿è¡Œå·¥ä½œä¼šè®?/title> <meta content="卛_¢¨æ”¿åŠ¡¾|? name="SiteName" /> <meta content="www.051795.live" name="SiteDomain" /> <meta content="3702820003" name="SiteIDCode" /> <meta content="工作动æ€? name="ColumnName" /> <meta content="工作动æ€? name="ColumnType" /> <meta content="卛_¢¨åŒºå¬å¼€å…¨åŒºå†œæ‘疫情防控和农业农村经‹¹Žè¿è¡Œå·¥ä½œä¼šè®? name="ArticleTitle" /> <meta content="2020-02-20" name="PubDate" /> <meta content="卛_¢¨æ”¿åŠ¡¾|? name="ContentSource" /> <meta content="text/html; charset=gb2312" http-equiv="Content-Type" /> <link href="/jmcss/jmmain.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="bj"><script src="/jmcss/jquery-3.4.1.min.js"></script> <script type="text/javascript"> // 首页点击搜烦执行查询 function searchInfoClick() { var typeEncode = encodeURIComponent("全部"); var search = document.getElementById("searchword").value; if (search != "") { var searchEncode = encodeURIComponent(search); var url = "http://120.221.95.67:9001/jmsearch/news/search?wd=" + searchEncode + "&pn=1&type=" + typeEncode +"&scope=a&order=related&site=28356027"; window.open(url); } } </script> <style> .toplink1 { float: right; height: 30px; margin:0 10px 10px 0; } .toplink1 img { float: left; } .toplink1 a { color: #000000; display: block; float: left; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight:bold; } .toplink1 span { color: #000000; display: block; float: left; font-size: 12px; line-height: 24px; margin-top: 3px; } .toplink1 a:hover { color: #000000; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight:bold; } </style> <div class="top"> <div class="top-bar"> <div style="float: left;font-size:12px;margin-top:5px;"> <script> var CalendarData=new Array(20); var madd=new Array(12); var TheDate=new Date(); var tgString="甲乙丙丁戊己庚辛壬癸"; var dzString="子丑寅卯辰埩午未申酉戌亥"; var numString="一二三四五六七八九å?; var monString="正二三四五六七八九十冬腊"; var weekString="日一二三四五å…?; var sx="鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪"; var cYear; var cMonth; var cDay; var cHour; var cDateString; var DateString; var Browser=navigator.appName; function init() { CalendarData[0]=0x41A95; CalendarData[1]=0xD4A; CalendarData[2]=0xDA5; CalendarData[3]=0x20B55; CalendarData[4]=0x56A; CalendarData[5]=0x7155B; CalendarData[6]=0x25D; CalendarData[7]=0x92D; CalendarData[8]=0x5192B; CalendarData[9]=0xA95; CalendarData[10]=0xB4A; CalendarData[11]=0x416AA; CalendarData[12]=0xAD5; CalendarData[13]=0x90AB5; CalendarData[14]=0x4BA; CalendarData[15]=0xA5B; CalendarData[16]=0x60A57; CalendarData[17]=0x52B; CalendarData[18]=0xA93; CalendarData[19]=0x40E95; madd[0]=0; madd[1]=31; madd[2]=59; madd[3]=90; madd[4]=120; madd[5]=151; madd[6]=181; madd[7]=212; madd[8]=243; madd[9]=273; madd[10]=304; madd[11]=334; } function GetBit(m,n) { return (m>>n)&1; } function e2c() { var total,m,n,k; var isEnd=false; var tmp=TheDate.getYear(); if (tmp<1900) tmp+=1900; total=(tmp-2001)*365 +Math.floor((tmp-2001)/4) +madd[TheDate.getMonth()] +TheDate.getDate() -23; if (TheDate.getYear()%4==0&&TheDate.getMonth()>1) total++; for(m=0;;m++) { k=(CalendarData[m]<0xfff)?11:12; for(n=k;n>=0;n--) { if(total<=29+GetBit(CalendarData[m],n)) { isEnd=true; break; } total=total-29-GetBit(CalendarData[m],n); } if(isEnd)break; } cYear=2001 + m; cMonth=k-n+1; cDay=total; if(k==12) { if(cMonth==Math.floor(CalendarData[m]/0x10000)+1) cMonth=1-cMonth; if(cMonth>Math.floor(CalendarData[m]/0x10000)+1) cMonth--; } cHour=Math.floor((TheDate.getHours()+3)/2); } function GetcDateString() { var tmp=""; tmp+=tgString.charAt((cYear-4)%10); //òq´å¹² tmp+=dzString.charAt((cYear-4)%12); //òq´æ”¯ tmp+="òq?"; tmp+=sx.charAt((cYear-4)%12); tmp+=") "; if(cMonth<1) { tmp+="é—?; tmp+=monString.charAt(-cMonth-1); } else tmp+=monString.charAt(cMonth-1); tmp+="æœ?; tmp+=(cDay<11)?"åˆ?:((cDay<20)?"å?:((cDay<30)?"å»?:"å?)); if(cDay%10!=0||cDay==10) tmp+=numString.charAt((cDay-1)%10); tmp+=" "; /* if(cHour==13)tmp+="å¤?; tmp+=dzString.charAt((cHour-1)%12); tmp+="æ—?; */ cDateString=tmp; return tmp; } function GetDateString() { var tmp=""; var t1=TheDate.getYear(); if (t1<1900)t1+=1900; tmp+=t1 +"òq? +(TheDate.getMonth()+1)+"æœ? +TheDate.getDate()+"æ—?" /* +TheDate.getHours()+":" +((TheDate.getMinutes()<10)?"0":"") +TheDate.getMinutes() */ +" 星期"+weekString.charAt(TheDate.getDay()); DateString=tmp; return tmp; } init(); e2c(); GetDateString(); GetcDateString(); document.write(DateString,"  å†œåŽ†",cDateString); </script> </div> <div style="float: left;width:380px;margin-left:50px;"> <iframe width="310" scrolling="no" height="19" frameborder="0" src="http://i.tianqi.com/index.php?c=code&id=40&icon=1&py=jimo&num=3" allowtransparency="true"></iframe> </div> <div style="font-size: 12px;width: 100px;float: left;margin-top: 5px;"><a target="_blank" href="http://qdjmzwfw.sd.gov.cn/jm/govservice/robot" target="_blank">æ™ø™ƒ½æœºå™¨äº?/a></div> <div style="font-size: 12px;width: 100px;float: left;margin-top: 5px;"><a target="_blank" href="http://wza.qingdao.gov.cn:8091">无障¼„?/a></div> <div style="float: right;"> <table style="width:120px;margin-top:-5px;"><tr> <td> <div class="toplink1" id="return" style="display: none;"> <img src="/jmimages/index_14.png"> <span> <a href="http://www.051795.live/n3203/yhtxindex.html"> <div id="userName"></div> </a></span><span style="margin-left:10px;"> <a onclick="Tuichu()">退å‡?/a></span> </div> <div class="toplink1" id="login"> <img src="/jmimages/index_14.png"> <span> <a onclick="toLogin()">ç™Õd½•</a></span><span style="margin-left:10px;"> <a onclick="toRegister()">注册</a></span> </div> </td></tr></table> <script language=javascript> //子页面单独js $(function(){ if($("#cxfwptFrame")){ var token = getCookie("token"); $("#cxfwptFrame").attr("src","http://60.209.94.44:8080/?token="+token+"=" ); } }) //公用JS function Base64() { // private property _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; // public method for encoding this.encode = function (input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = _utf8_encode(input); while (i < input.length) { chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) { enc3 = enc4 = 64; } else if (isNaN(chr3)) { enc4 = 64; } output = output + _keyStr.charAt(enc1) + _keyStr.charAt(enc2) + _keyStr.charAt(enc3) + _keyStr.charAt(enc4); } return output; } // public method for decoding this.decode = function (input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } // private method for UTF-8 encoding _utf8_encode = function (string) { string = string.replace(/\r\n/g,"\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) { var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) { utftext += String.fromCharCode(c); } else if((c > 127) && (c < 2048)) { utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } else { utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } } return utftext; } // private method for UTF-8 decoding _utf8_decode = function (utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while ( i < utftext.length ) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if((c > 191) && (c < 224)) { c2 = utftext.charCodeAt(i+1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2; } else { c2 = utftext.charCodeAt(i+1); c3 = utftext.charCodeAt(i+2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3; } } return string; } } $(function () { var userid = getCookie("userid"); console.log("开始获取userid ====:"+userid ); if (userid == "" || userid == null) { var ticket = getQueryParam("ticket"); if(ticket != ""){ console.log("æ ÒŽ®tickethuoqu ====:"+ticket); getTokenByTicket(ticket); }else{ document.getElementById("login").style.display = ""; document.getElementById("return").style.display = "none"; } } else { var b = new Base64(); var name = b.decode(getCookie("nickname")); $("#userName").html(name); $("#userName").parent().attr("onclick","window.location.href='http://www.051795.live/n3203/yhtxindex.html'"); document.getElementById("login").style.display = "none"; document.getElementById("return").style.display = ""; } }); function getQueryParam(Param){ var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i<vars.length;i++) { var pair = vars[i].split("="); if(pair[0] == Param){ return pair[1]; } } return ""; } function Tuichu() { setCookie("userid"); setCookie("nickname"); window.location.href="http://www.051795.live"; } function addUserInfoCookie(userInfo){ var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() + 30*60*1000); var b = new Base64(); var name = b.encode(userInfo.name); var address = b.encode(userInfo.address); document.cookie = "userid=" + userInfo.uuid + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "nickname=" + name + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "address=" + address + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "authlevel=" + userInfo.authlevel + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "birth=" + userInfo.birth + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardEndTime=" + userInfo.cardEndTime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardObverse=" + userInfo.cardObverse + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardReverse=" + userInfo.cardReverse + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardStarTime=" + userInfo.cardStarTime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardid=" + userInfo.cardid + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "code=" + userInfo.code + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "email=" + userInfo.email + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "isauthuser=" + userInfo.isauthuser + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "loginname=" + userInfo.loginname + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "logintime=" + userInfo.logintime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "mobile=" + userInfo.mobile + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "nation=" + userInfo.nation + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "regtime=" + userInfo.regtime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "sex=" + userInfo.sex + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); } function getCookie(name) { var arr, reg = new RegExp("(^| )" + name + "=([^;]*)(;|$)"); if (arr = document.cookie.match(reg)) return unescape(arr[2]); else return null; } var getokenurl = "http://60.209.94.42:82/gov-login-webapp/govlogin/getTokenByTicket?ticket="; function getTokenByTicket(ticket){ $.ajax({ type: "GET", url:getokenurl +ticket, success:function(d){ if(d!= ""){ var data = eval('('+d+')'); setTokenToCookie(data.token); getUserInfoByToken(data.token); }else{ alert("获取token信息å¤ÞpÓ|"); } }, error:function(){ alert('获取token信息å¤ÞpÓ|'); } }); } function setTokenToCookie(token){ console.log("token===11111:"+token); var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() + 30*60*1000); document.cookie = "token=" + token + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); var token = getCookie("token"); console.log("token==="+token); } //讄¡½®cookie function setCookie(cname) { var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() - 1); var cval = getCookie(cname); if (cval != null) document.cookie = cname + "=" + cval + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); } function toLogin(){ location.href = "http://zwfw.sd.gov.cn/sdsfjis/front/login.do?uuid=aXxzJxvVYiEa"; } function toRegister(){ location.href = "http://zwfw.sd.gov.cn/sdsfjis/front/register/register.do?uuid=aXxzJxvVYiEa"; } var getUserInfoByTokenUrl ="http://60.209.94.42:82/gov-login-webapp/govlogin/getUserInfoByToken?token="; function getUserInfoByToken(token){ $.ajax({ type: "GET", url:getUserInfoByTokenUrl+token, success:function(d){ if(d==""){ console.log("获取用户信息å¤ÞpÓ|"); return; } var data = eval('('+d+')'); if(data!= ""){ addUserInfoCookie(data); $("#userName").html(data.name); $("#userName").parent().attr("onclick","window.location.href='http://www.051795.live/n3203/yhtxindex.html'"); document.getElementById("login").style.display = "none"; document.getElementById("return").style.display = ""; }else{ alert("获取用户信息å¤ÞpÓ|"); } }, error:function(){ alert('获取用户信息å¤ÞpÓ|'); } }); } </script> </div> </div> </div> <!-----头部开å§?---> <div class="head"> <div class="head-left left"> <img width="304" alt="" src="/jmimages/img-1-1.png"></div> <div style="clear:both;"></div> <div style="float:right; margin:-70px 15px 0 0;"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr> <td> <label> <input type="text" name="allSearch_Content" id="searchword" class="head-search-input"></label> </td> <td><input width="54" type="image" height="41" src="/jmimages/img-2.png" onclick="searchInfoClick();" name="imageField2" id="searchword"></td> <td><a target="_blank" href="http://120.221.95.67:9001/jmsearch/news/searchAll"><img src="/jmimages/sousuo.png" alt=""></a></td> </tr> </tbody></table> </div> </div> <style> .nav-wrap { background-color: #0B7BD6; border-bottom: 0 sotdd #000000; border-top: 0 sotdd #000000; height: 60px; margin: 0 auto; width: 1025px; } .example-one{text-align:center;tdst-style:none;width:1025px} .example-one td{display:intdne-block;height: 60px;} .example-one a{font-family:"å¾®èÊY雅黑";color:#ffffff;font-size:21px;float:left;padding:1px 16px 4px 16px;text-decoration:none;} .example-one a:hover{font-family:"å¾®èÊY雅黑";color:white} </style> <div class="nav-wrap"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="example-one"> <tr> <td><a target="_parent" href="http://www.051795.live">首页</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3201/index.html">信息公开</a></td> <td><a target="_blank" href="http://qdjmzwfw.sd.gov.cn">政务服务</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3203/index.html">政民互动</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3205/index.html">投资卛_¢¨</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3204/n3217/index.html">走进卛_¢¨</a></td> <td><a target="_parent" href="http://www.96711jmbm.com/">½C¾ä¼šæœåŠ¡òq›_°</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3203/cxindex.html">营商服务òq›_°</a></td> </tr> </table> </div> <!-----新闻开å§?---><!-----ä¸ÖM½“内容开å§?---> <div class="inf x"><div class="inf-local" > <div class="inf-local-l left"><img src="/jmimages/ico-29.png" alt=""/></div> <div class="inf-local-r left">当前位置åQ? <span class="bread"> <a href="/index.html">首页</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/index.html" >信息公开</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/n3743/index.html" >部门信息公开</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/n3743/n3924/index.html" >卛_¢¨åŒºå†œä¸šå±€</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/n3743/n3924/n3925/index.html" >信息公开目录</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/n3743/n3924/n3925/n3928/index.html" >工作动æ€?/a> </span> </div></div> <!--content.begin--> <style> .inf-title-top2 { color: #000000; font-size: 25px; margin-top: 10px; } </style> <div class="inf-title"> <div class="inf-title-top center bold"><!--[标题]-->卛_¢¨åŒºå¬å¼€å…¨åŒºå†œæ‘疫情防控和农业农村经‹¹Žè¿è¡Œå·¥ä½œä¼šè®?!--[标题]--></div> <div class="inf-title-bottom center">日期åQ?!--[发布日期]-->2020-02-20<!--[发布日期]--> </div> <div class="inf-title-x"> </div> </div> <div class="inf-content font-16" id='Zoom2'><!--[正文]--><p style="text-align: left;">  2æœ?9日上午,在集中收看青岛市农村疫情防控和农业农村重点工作视频会议后åQŒåŒºå§”农办组¾l‡å„镇街镇长åQˆä¸»ä»»ï¼‰ã€éƒ¨åˆ†å•ä½ä¸»è¦è´Ÿè´£äh和分½Ž¡é¢†å¯¼æŽ¥¾l­å¬å¼€å…¨åŒºå†œæ‘农村疫情防控和农业农村经‹¹Žè¿è¡Œå·¥ä½œä¼šè®®è¿›è¡Œè¯å½»è½å®žã€‚区委副书记王宝善、区政府副区长张伟出席了会议åQŒçŽ‹å®å–„副书记对相关工作˜q›è¡Œäº†å¼ºè°ƒéƒ¨¾|ŒÓ€?/p><p style="text-align: left;">  当前åQŒç–«æƒ…防控工作到了è{折期的最关键阶段。对于农村而言åQŒé¢ä¸´çš„疫情防控形势也更为复杂。一斚w¢åQŒå†œæ‘公共卫生环境治理能力相对较弱,基层åŒÈ–—卫生机构诊疗水åã^相对较低åQŒä¸ªåˆ«å¹²éƒ¨ç¾¤ä¼—科学防控意识能力不åˆîC½çš„现象依然存在;另一斚w¢åQŒåœ¨æŠ“好疫情防控基础上,òq¿å¤§å†œæ‘˜q˜è¦¾l„织好春耕生产和企业复工复äñ”åQŒäؓž®åº·ä¹‹å¹´¾_®é£Ÿå’Œå†œä¸šä¸°æ”¶æ‰“下坚实基¼‹€ã€‚è¿™ž®±é¢ä¸´æ›´å¤šæŒ‘战、亟待破解更多难题、需要调动协调好更多政策和资源。会议强调,要做åˆîC¿éšœå†œæ‘疫情防控和农业农村¾læµŽ˜qè¡Œä¸¤æ‰‹æŠ“、两手硬åQŒçªå‡ºæŠ“好三斚w¢çš„工作ã€?/p><p style="text-align: left;">  一是以疫情防控为切入点åQŒå…¨é¢åŠ å¼ºå†œæ‘äh居环境集中整沅R€‚根据青岛市的统一部çÖvåQŒåŒºå§”农办牵头研½I¶åˆ¶å®šäº†ã€?020òq´é’岛市卛_¢¨åŒºæ‘庄清‹zè¡ŒåŠ¨å®žæ–½æ–¹æ¡ˆã€‹ï¼Œå¼€å±•ä»¥â€œæ‰“赢疫情防控阻å‡ÀLˆ˜ã€å¹²òq²å‡€å‡€˜qŽå°åº·â€äؓ主题的“三清两改一建”村庄清‹zè¡ŒåŠ¨ï¼Œæå‡º5æœ?0日前˜q›è¡Œé›†ä¸­æ•´æ²»åQŒé‡ç‚¹è¦½Hå‡ºæŠ“好农村厕所½Ž¡ç†ã€æ‘庄垃圑֒Œç”Ÿæ´»æ±¡æ°´æ²È†ã€å†œä¸šåºŸå¼ƒç‰©æ¸…理、美丽庭院创建等工作åQŒé‡‡ç”¨åœ°æ¯¯å¼æ•´æ”¹åQŒä¸€ä¸ªæ‘一个村的整åQŒæ•´å®Œä¸€ä¸ªä¿æŒå¥½ä¸€ä¸ªï¼Œåšåˆ°é•‡ä¸æ¼æ‘、村不漏巗÷€ä¹¡ä¸æ¼æˆøP¼Œä¸€æ‘一清单、一镇一台è̎åQŒå…¨é¢å¾ç«‹æ¸…单台账,实行销åïL®¡ç†ï¼Œæœ‰åŠ›æœ‰åºæŽ¨è¿›å†œæ‘人居环境整治åQŒæŒ¾l­å¬m固农村äh居环境整æ²ÀLˆæžœã€?/p><p style="text-align: left;">  二是以督导检查äؓ抓手åQŒå…¨æ–¹ä½æŠ“好农村疫情防控工作。组建成立全区农村新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作督å¯ég¸“班,重点抓好商场、超市、九ž®åœºæ‰€½{‰äh‹¹èšé›†åœºæ‰€çš„督导检查,省外人员、外来äh员等重点人员的排查融¼›»ï¼Œé‡å¤§åŠ¨ç‰©ç–«ç—…特别是高致病性禽‹¹æ„Ÿå’Œéž‹z²çŒªç˜Ÿé˜²æŽ§ç­‰ä¸‰é¡¹å·¥ä½œã€‚要充分调动发挥好群众力量,¾Ÿ¤é˜²¾Ÿ¤æ²»åQŒæ‘¸æ¸…辖区村居äh员底数和居住情况åQŒåŠ å¼ºæ‘å±…è¿›å‡ÞZh员管理,全面摸清街道省外来即人员情况åQŒç§¯æžå‘动群众力量参与防控,æ ÒŽ®ä¸åŒæƒ…况分类做好防控措施。做好非‹z²çŒªç˜Ÿé˜²æŽ§æ˜¯ç”ŸçŒª½E³äñ”保供的重要ä‹D措,各养ŒD–场ž®é—­å¼ç®¡ç†ï¼Œè½å®žç—…死动物无害化处理、消毒灭源等防控措施ã€?/p><p style="text-align: left;">  三是以复工复产äؓ工作重点åQŒå…¨åŠ›ä¿éšœå†œä¸šå†œæ‘经‹¹Žè¿è¡Œã€‚抓好打赢疫情防控的人民战争、æ€ÖM½“战、阻å‡ÀLˆ˜åQŒéœ€è¦æœ‰ç‰©è´¨åŸºç¡€å’Œä¿éšœï¼ŒæŠ“经‹¹Žå·¥ä½œä“Q何时候都不能放松åQŒå§‹¾lˆåšåˆ°é˜²ç–«æƒ…不松懈、抓发展不动摇。一斚w¢è¦åšå¥½ç¨³äº§ä¿ä¾›å·¥ä½œã€‚加强部门配合,拿出具体措施åQŒåŠ å¤§å¯¹å‡å†’伪劣农资农药的打å‡ÕdŠ›åº¦ï¼Œç•…通运输渠道,¼‹®ä¿å†œèµ„˜qè¿›æ¥ã€å†œäº§å“˜qå‡ºåŽ…R€‚同æ—Óž¼Œè¦åŠ å¼ÞZñ”销产供å¯ÒŽŽ¥åQŒå¾ç«‹äñ”销å¯ÒŽŽ¥åˆ¶åº¦åQŒæ‹“宽流通渠道,帮助企业ž®Þp¿‘å¯ÒŽŽ¥æ‘庄、超市等单位åQŒäº†è§£éœ€æ±‚、精准销售,解决企业生äñ”资料和äñ”品的˜qè¾“和销售问题。第二方面要做好企业复工复äñ”。农业企业担负保供给½E›_¸‚场的重ä“QåQŒè¦åœ¨è§£å†³é˜²ç–«çš„前提下,建立重点企业‹zùN©»è”络员制度,¿U¯æžåè°ƒè§£å†³å¤å·¥å¤äñ”的问题,包联好相关企业抓好复工。要切实做好企业复工复äñ”后的疫情防控工作åQŒç¡®ä¿å„个企业都建立有效的防疫制度机åˆÓž¼Œåˆ¶å®šå®Œå–„的工作方案,加强健康监测和防疫知识培训,全面落实工作场所的消毒、通风½{‰é˜²ç–«æŽªæ–½ï¼ŒåŠ å¼ºå¯¹ä¼ä¸šå¤å·¥å¤äº§åŽç–«æƒ…防控工作的指导和督导‹‚€æŸ¥ç­‰ã€‚第三方面抓好徏讄¡±»™å¹ç›®å’Œå›ºå®šèµ„产投资开复工。对于未开工的要加强监督指å¯û|¼ŒæŽ¨è¿›ä¼ä¸šž®½å¿«å¼€å·¥ï¼›å¯¹å·²å¼€å·¥çš„™å¹ç›®è¦åŠ å¿«å¾è®¾è¿›åº¦ï¼Œž®½å¿«¾U³ç»ŸåQŒç¡®ä¿å®Œæˆå…¨òq´è€ƒæ ¸ä»ÕdŠ¡ã€‚第四方面做好春耕备播。农时不½{‰ähåQŒæ˜¥è€•å¤‡æ’­æ˜¯å…¨å¹´å†œä¸šä¸°æ”¶çš„关键,抓住ž®éº¦é™†ç®‹˜q”青及早春蔬菜种植的关键时期åQŒç¡®ä¿å„™å¹å†œä¸šæŠ€æœ¯æ™®åŠåˆ°ä½ï¼Œå¤¯å®žå†œä¸šä¸°æ”¶åŸºç¡€ã€‚第五方面做好乡村振兴工作。突出抓好土地规模化¾lè¥ã€ç”°å›­ç»¼åˆä½“å»ø™®¾ã€ç¾Žä¸½ä¹¡æ‘徏讑֒Œåˆæ‘òq¶å±…½{‰ç›¸å…›_·¥ä½œã€?/p><!--[正文]--> </div> <!--content.end--> </div> <script src="/jmjs/sitefoot33.js"></script> <script type="text/javascript" src=""></script></div> <a href="http://www.051795.live/"><span class="STYLE1">ÉÏÖ¤Ö¸Êý´óÅÌ×ßÊÆͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>